پیدا

مراحل راه اندازی ب و کار کوچک از دیدگاه مایکل گربر...

درخواست حذف اطلاعات

مایکل گربر معتقد است برای راه اندازی ب و کار کوچک باید این فرآیند هفت مرحله ای را طی کنید: 1. هدف اصلی خود را در زندگی مشخص کنید. هدف اصلی شما نباید ب و کارتان باشد، بلکه هدف تان مربوط به خود زندگی باشد. 2. هدف استراتژیک خود را تعیین کنید. وقتی ب و کارتان ساخته شد چه شکلی دارد و چطور کمک می کند شما به هدف بزرگ زندگی خود نزدیک تر شوید. 3. استراتژی سازمانی خود را بی د تا بتوانید ارزی و مستندسازی کنید و نقش ها را طوری تعیین کنید که به سمت مجموعه ایده آل خود حرکت کنید. 4. استراتژی مدیریت خود را تعیین کنید تا هر ی که استخدامش کردید بتواند دقیقا مثل شما کارها را انجام دهد. 5. استراتژی انسانی خود را تعیین کنید. یعنی تیمی بسازید که کارهای مورد نظر شما را انجام دهند. ب و کارتان به چه نقش هایی نیاز دارد و چه انی می توانند آن نقش ها را بر عهده بگیرند؟ 6. استراتژی بازاری خود را تعیین کنید. نیازهای مشتری را درک کنید و محصولی بسازید که آن نیاز را برآورده کند. 7. استراتژی سیستمی خود را برقرار کنید. از جمله سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام تعهدات داده شده به مشتریان. ب و کارتان باید از هدف اصلی شما در زندگی پشتیبانی کند. ب و کار نباید خود هدف زندگی باشد. به این منظور برای رشد ب و کارتان باید هفت مرحله بالا را طی کنید.