پیدا

از روزهای تکراری استفاده غیرتکراری ید

درخواست حذف اطلاعات

اگر روزها تکراری شده اند، ایراد از روزها نیست. ایراد از ست که به تکرار افتاده ایم.