پیدا

تصمیم گرفتن....

درخواست حذف اطلاعات

مشکل ترین کار تصمیم گرفتن برای اقدام است، باقی صرفا به سرسختی برمی گردد امیلیا ارهارت خلبان زن امریکایی که برای اولین بار عرض اقیانوس اطلس را در پرواز تک نفره طی کرد