پیدا

پانزده نوع ثروت واقعی که داشتن آنها تو را ثروتمند می کند :

درخواست حذف اطلاعات

???? ادب ???? یادگیری مادام العمر ???? نگرش مثبت ???? ارتباط موثر ???? انضباط شخصی ???? تندرستی واقعی ???? آرامش خاطر ???? خلاقیت ???? عشق ورزیدن به کار ???? داشتن برنامه و هدف ???? داشتن قلب و زبان شاکر ????درک دیگران ???? استفاده موثر از زمان ???? بخشندگی ???? اعتماد به نفس ???? ثروتمند شدن سخت نیست